Portal o Alternatywnych Spółkach Inwestycyjnych

Jak założyć spółkę inwestycyjną?

ASI, czyli Alternatywna Spółka Inwestycyjna to fundusz inwestycyjny, jednak inny niż powszechnie znane fundusze inwestycyjne otwarte i zamknięte. Alternatywna Spółka Inwestycyjna bywa nazywana również zamiennie Alternatywnym Funduszem Inwestycyjnym (AFI) i jest określana przez ustawę jako instytucja wspólnego inwestowania. Przedmiotem działalności ASI jest zbieranie aktywów od różnych inwestorów, a następnie takie ich lokowanie, by było zgodne z interesem tych inwestorów. Sposób lokowania aktywów określa polityka inwestycyjna.

Zakładanie ASI – od czego zacząć?

Alternatywna Spółka Inwestycyjna nie jest de facto osobną formą organizacyjną i może funkcjonować jako spółka: kapitałowa, komandytowa, lub komandytowo-akcyjna. Aby powołać do życia ASI, pierwszym krokiem jest utworzenie ZASI – czyli zarządzającego ASI. Ta czynność jest dokonywana notarialnie. Nie jest możliwe zarejestrowanie ASI przez Internet, w systemie rejestracji elektronicznej spółek, ze względu na to, że umowa ZASI zawiera pewne postanowienia, których nie ma niestety w formularzu systemowym.

Kim jest ZASI? To podmiot zarządzający spółką, co najmniej w zakresie portfela inwestycyjnego. Bierze na siebie również ryzyko związane z funkcjonowaniem spółki.

Przed złożeniem wniosku o rejestrację ZASI należy wykonać kilka kroków, aby spełnić wymagania określone w przepisach. Niezależnie, czy będzie to spółka zarządzana wewnętrznie czy zewnętrznie należy ustalić Politykę i Strategię inwestycyjną ASI. Dokument ten będzie wnikliwie badany w toku postępowania administracyjnego.  W przypadku ASI zarządzanej zewnętrznie krok ten musi być poprzedzony zawiązaniem spółki zarządzającej, która będzie miała tylko jeden przedmiot działalności oraz uzyskaniem wpisu spółki ZASI do KRS. 

Rejestracja ZASI

Wniosek o wpis do rejestru ZASI należy złożyć do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Powinien zawierać on precyzyjne informacje o podmiocie ubiegającym się o wpis wraz ze wskazaniem czy zamierza on wykonywać działalność jako wewnętrznie, czy też zewnętrznie zarządzający ASI. Do wniosku należy dołączyć:

Po złożeniu, wniosek o rejestrację ZASI przechodzi weryfikację formalną. UKNF sprawdza poprawność złożonych dokumentów oraz analizuje pod kątem spełniania wymagań określonych w ustawie. W kolejnym etapie wniosek jest poddawany analizie merytorycznej. Czas rozpatrywania wniosku określa ustawa 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

Dalsze kroki

Drugim krokiem do założenia ASI jest zawarcie umowy spółki przez wspólników. Aby jednak ten krok był możliwy, musi być poprzedzony wpisem ZASI do rejestru zarządzających KNF. 

Trzecim krokiem, który pozwoli legalnie powołać Alternatywną Spółkę Inwestycyjną do życia, jest wpis konkretnej ASI do KRS

Chętnie pomożemy w przejściu przez proces założenia alternatywnej spółki inwestycyjnej. Jako kancelaria prawna od lat zajmujemy się kompleksową obsługą prawną w tym obszarze. 

KNF | Zarządzający alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (ZASI) – Pytania i odpowiedzi

Comparic | Alternatywna Spółka Inwestycyjna czyli jak założyć swój własny fundusz i ile to kosztuje