Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin sporządzony został przez Destrier Legal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Wł. Pytlasińskiego 10/12 lok. 14, 00-777 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000913262, NIP: 521-39-35-148, REGON: 389562469 (“Kancelaria”) na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w oparciu o ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ) („Ustawa o świadczeniu”), ustawę z dnia 16 lipca 2004 roku Prawa telekomunikacyjnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460), ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.) („Ustawa o prawie autorskim”) oraz w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego („Regulamin”).

2. Regulamin obowiązuje i jest stosowany w odniesieniu do witryny internetowej Kancelarii dostępnej pod adresem www.destrier.pl oraz powiązanych z nią tematycznych podstron internetowych przygotowanych przez Kancelarię tzw. landing pages („Witryna”). Regulamin określa sposób korzystania z Witryny, sposób zapisu oraz realizację okresowego udostępniania informacji drogą elektroniczną („Newsletter”), warunki udostępnia treści e – learningowych za pomocą transmisji online na żywo („Webinar”), warunki korzystania przez Witrynę z plików cookies oraz warunki składania CV za pośrednictwem Witryny.

3. Wszelkie materiały oraz wiadomości umieszczone w Witrynie oraz przekazywane za pomocą usługi Newsletter oraz Webinar mają charakter wyłącznie informacyjny, w szczególności nie należy ich traktować jako całościowej czy formalnej porady prawnej w żadnej z konkretnych, jak również w jakiejkolwiek z indywidualnych spraw użytkownika Witryny w zakresie jego praw i obowiązków.

4. Wszelkie materiały, twierdzenia i informacje zawarte w Witrynie oraz przekazywane za pośrednictwem usługi Newsletter oraz Webinar nie stanowią i nie będą stanowiły oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

5. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek twierdzenia oraz informacje zawarte w treści Witryny, przekazane drogą Newsletter oraz Webinar, w szczególności Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek podjęte przez użytkownika Witryny działania w zakresie jego praw i obowiązków na podstawie twierdzeń i informacji zawartych w Witrynie.

6. W przypadku chęci uzyskania pomocy prawnej lub uzyskania opinii prawnej przez użytkownika Witryny w sprawach dotyczących jego sfery praw i obowiązków, użytkownik powinien skontaktować się z Kancelarią w sposób wskazany w Witrynie, korzystając z danych teleadresowych umieszczonych w Witrynie lub zasięgnąć indywidualnej porady prawnej w innym podmiocie świadczącym usługi prawne.

7. Podstawową formą nawiązywania kontaktu z Kancelarią za pomocą Witryny jest złożenie zapytania poprzez wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego w Witrynie.

§2 Zasady korzystania z witryny

1. Witryna jest utworem w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim.

2. Użytkownik Witryny zobowiązany jest na podstawie Regulaminu do korzystania z Witryny zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, Regulaminem oraz dobrymi obyczajami. W szczególności Regulamin zabrania (i) wykorzystania jakichkolwiek materiałów oraz informacji zawartych w Witrynie w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem i niezgodny z powszechnie obowiązującym prawem (ii) wykorzystywania materiałów oraz informacji zawartych w Witrynie do rozpowszechniania nieprawdziwych, sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami informacji na temat Kancelarii (iii) wykorzystywania materiałów oraz informacji zawartych w Witrynie do celowych działań służących wprowadzaniu osób trzecich w błąd niezależnie od celu tego działania oraz niezależnie od zakresu wprowadzania w błąd (iv) naruszania dóbr osobistych Kancelarii oraz jej pracowników (v) wykorzystania danych osobowych zespołu Kancelarii w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (vi) dokonywania ingerencji w kod źródłowy Witryny oraz jej szatę graficzną.

3. Świadczenie przez Kancelarię odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Zawartość Witryny jest prawnie chroniona.

5. Użytkownicy korzystający z Witryny powinni przed rozpoczęciem z jej korzystania zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystanie z Witryny jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

6. Do korzystania z niniejszej witryny niezbędne jest posiadanie przez użytkowników urządzenia z dostępem do sieci internetowej oraz przeglądarki internetowej.

7. Korzystanie z Witryny jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla wszystkich użytkowników korzystających z sieci internetowej.

8. Z uwagi na możliwość wystąpienia awarii, która utrudni lub uniemożliwi korzystanie z Witryny, może dojść do czasowego zawieszenia dostępu do Witryny, do czasu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Witryny. Czasowe zawieszenie dostępu do Witryny może nastąpić także w przypadku prac modernizacyjnych dotyczących Witryny. Kancelaria w opisanych powyżej przypadkach podejmie działania w celu jak najszybszego przywrócenia dostępności Witryny.

9. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Witryny wynikające z przyczyn, o których mowa w ust. 11 powyżej, jak również wynikające z obiektywnych przyczyn, na które Kancelaria nie ma i nie mogła mieć wpływu.

§3 Zastrzeżenia

1. Użytkownik Witryny jest uprawniony do zgłaszania Kancelarii zastrzeżeń dotyczących wadliwego funkcjonowania Witryny, w tym także zastrzeżeń dotyczących sposobu składania CV za pośrednictwem Witryny, jak również czasowego zawieszenia jej działania, na adres poczty Kancelarii office@destrier.pl.

2. Zgłaszane przez użytkowników Witryny zastrzeżenia powinny odwoływać się do udokumentowanych przypadków wadliwego funkcjonowania Witryny lub czasowego zawieszenia jej działania, powinny zawierać szczegółowy opis przyczyn zgłoszenia zastrzeżenia oraz dane adresowe poczty elektronicznej użytkownika Witryny. Kancelaria jest uprawniona do poproszenia użytkownika Witryny o udzielenie dodatkowych wyjaśnień potrzebnych do udzielenia odpowiedzi.

3. Kancelaria udzieli odpowiedzi użytkownikowi Witryny zawierającą wyjaśnienia wskazujące na przyczyny wadliwego funkcjonowania Witryny lub przyczyny czasowego zawieszenia jej funkcjonowania w ciągu jednego miesiąca od dnia otrzymania zastrzeżenia od użytkowania Witryny.

§4 Newsletter

1. W ramach usługi Newsletter, Kancelaria zobowiązuje się do okresowego przesyłania informacji w formie wiadomości e – mail na podany przez użytkownika Witryny w formularzu zapisu adres poczty elektronicznej.

2. Zapis na Newsletter następuje poprzez podanie w formularzu zapisu adresu poczty elektronicznej oraz naciśnięcie przycisku „subskrybuj”.

3. Podany przez użytkownika Witryny adres poczty elektronicznej będzie wykorzystywany wyłącznie w celu umożliwienia Kancelarii przekazywania usługi Newsletter.

4. Kancelaria będzie udostępniać okresowo użytkownikom Witryny, którzy dokonali zapisu na Newsletter, informacje w przypadku identyfikacji przez Kancelarię istotnych zmian otoczenia prawnego i biznesowego mającego wpływ na użytkowników Witryny korzystających z usługi Newsletter.

5. Użytkownik Witryny może w każdym czasie dokonać zmiany adresu poczty elektronicznej, na który przesyłany jest Newsletter, jak również może w każdym czasie zrezygnować z usługi Newsletter, poprzez przesłanie rezygnacji na adres poczty elektronicznej Kancelarii.

§5 Webinar

1. Kancelaria organizuje drogą elektroniczną bezpłatną usługę e-learningową Webinar na rzecz użytkowników Witryny, którzy wyrażą wolę uczestnictwa w internetowym seminarium w terminie wskazanym przez Kancelarię.

2. Webinar polega na umożliwieniu użytkownikom Witryny wzięcia udziału w wykładach online o tematyce zaproponowanej przez Kancelarię. Kancelaria udostępni link do usługi Webinar za pomocą wiadomości e – mail przynajmniej na jeden dzień przed rozpoczęciem transmisji.

3. W celu prawidłowego i płynnego odtworzenia usługi Webinar, użytkownik Witryny powinien posiadać urządzenie elektroniczne odpowiadające wymaganiom sprzętowym dla usługi Webinar, w szczególności wymagane jest łącze internetowe o minimalnej prędkości 3 Mb/s, jak również urządzenie zdolne do odbioru dźwięku oraz obrazu, pozwalające zapoznać mu z transmisją dźwięku oraz obrazu w ramach usługi Webinar.

4. Materiały udostępnione Użytkownikowi w ramach usługi Webinar, stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2016.666), przeznaczone są do jego osobistego użytku. Użytkownikowi nie wolno w szczególności: powielać ich treści, rozpowszechniać w tym udostępniać osobom oraz podmiotom trzecim oraz czerpać z tego tytułu korzyści majątkowych.

§6 Pliki Cookies

1. Witryna wykorzystuje pliki „cookies” (ciasteczka), które umożliwiają zidentyfikowanie użytkownika Witryny, jak również umożliwiają gromadzenie informacji o użytkownikach Witryny oraz danych wskazujących na sposób korzystania z Witryny przez jej użytkowników.

2. Pliki cookies wykorzystywane przez Witrynę mogą mieć charakter trwały oraz tymczasowy, pliki tymczasowe są usuwane z pamięci urządzenia elektronicznego użytkownika Witryny w momencie zamknięcia przeglądarki internetowej, natomiast pliki trwałe pozostają w pamięci urządzenia elektronicznego użytkownika Witryny pomimo zamknięcia przeglądarki internetowej.

3. Rozpoczynając korzystanie z Witryny, użytkownicy Witryny wyrażają zgodę na umieszczanie za pośrednictwem Witryny plików cookies w pamięci ich urządzeń elektronicznych, takich jak komputery, telefony, tablety etc.

4. Pliki cookies są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych użytkowników Witryny wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Witryny, w celu gromadzenia danych statystycznych oraz ich analizy, jak również w celu określenia preferencji użytkowników w zakresie funkcjonowania Witryny.

5. Kancelaria korzysta z programu Google Analytics, który używa plików cookies umieszczonych w pamięci urządzeń elektronicznych użytkowników Witryny w celu analizy danych dostarczanych przez pliki cookies, w szczególności danych statystycznych umożliwiających określanie ilości odwiedzin Witryny przez użytkowników Witryny oraz danych demograficznych użytkowników Witryny.

6. Pliki cookies są wykorzystywane przez Witrynę w celu ujednolicenia mechanizmów umożlwiających autoryzację użytkowników Witryny przekierowanych do serwisów społecznościowych Kancelarii zsynchronizowanych z Witryną oraz do ułatwienia dostępu do profili umieszczonych w serwisach społecznościowych dedykowanych Kancelarii

§7 Składanie CV

1. Użytkownicy Witryny są uprawnieni do składania dokumentów CV w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji prowadzonego przez Kancelarię. Proces rekrutacji dostępny jest po wejściu w zakładkę „Kariera” dostępnej w Witrynie.

2. Złożenie dokumentów CV w sposób, o którym mowa w ustępie powyżej wymaga udzielenia zgody przez użytkownika Witryny na przetwarzanie przez Kancelarię danych osobowych zawartych w CV.

3. Niniejszy Regulamin jest udostępniany użytkownikom za pośrednictwem Witryny.

§8 Postanowienia końcowe

1. Kancelaria może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie, bez podawania przyczyny.

2. W każdym przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Kancelaria publikuje w Witrynie aktualne brzmienie Regulaminu.

3. Zmieniony Regulamin, opublikowany w sposób wskazany w ustępie poprzedzającym, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. po publikacji w Witrynie.

4. Regulamin podlega prawu polskiemu.

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu, zastosowanie mają odpowiednie przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(„RODO”) oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony danych osobowych.

6. Wszelkie kwestie dotyczące obowiązków Kancelarii w zakresie danych osobowych użytkowników Witryny wynikających z RODO oraz pozostałych przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie danych osobowych zostały zawarte w dokumencie Polityka prywatności dostępnym w Witrynie w zakładce „Polityka prywatności”.

7. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

8. Wszelkie spory dotyczące Regulaminu podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Kancelarii.