Portal o Alternatywnych Spółkach Inwestycyjnych

Co to jest ASI?

Obecnie możliwość prowadzenia działalności inwestycyjnej w Polsce podlega szeregom ograniczeń. Przede wszystkim na gruncie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Tego rodzaju działalność może być prowadzona jedynie w formach określonych ściśle przez tę ustawę. Ustawa wprowadza pojęcie Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej.

Rejestracja ASI

Ustawa o funduszach inwestycyjnych oraz zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi dopuszcza możliwość prowadzenia działalności przez zarządzającego ASI bez konieczności uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego wyłącznie na podstawie wpisu do rejestru zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi.

Księgowość ASI

Kluczowym elementem właściwego zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną jest księgowość, zarówno w zakresie spełnienia wymogów prawnych, regulacyjnych i compliance, jak i biznesowych.
Destrier to zespół radców prawnych, biegłych rewidentów, księgowych i doradców podatkowych zapewniający pełną obsługę regulacyjną (w tym księgową i podatkową) oraz transakcyjną ASI na zasadzie one stop shop.

Bezpłatna konsultacja z ekspertem

Czy Spółka ASI lub ZASI Może Być Inwestorem Prywatnym w PFR Ventures?

Planując inwestycje w ramach programu PFR Ventures, wiele firm zastanawia…

Rodzaje Due Diligence: Zakres badań i ich znaczenie dla biznesu

W dzisiejszych czasach podejmowanie decyzji biznesowych wymaga dokładnych analiz i badań, które umożliwiają osiągnięcie sukcesu na rynku. Jednym z kluczowych procesów przy realizacji transakcji i fuzji jest due diligence. Ten termin oznacza kompleksową analizę przedsiębiorstwa, w której poddawane są badaniom różne dziedziny, takie jak finanse, prawo czy technologie

Alternatywna Spółka Inwestycyjna – Korzyści z Opodatkowania Dochodów ze Zbycia Akcji i Udziałów 

Alternatywna spółka inwestycyjna (ASI) to interesująca opcja dla inwestorów, którym zależy na korzyściach podatkowych. ASI jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym i może prowadzić działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej oraz spółki komandytowej albo spółki komandytowo-akcyjnej.

Więcej Artykułów

Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać aktualne praktyczne informacje z zakresu prawa, podatków księgowości istotne dla ASI oraz w zakresie zmian w przepisach

Co to jest ASI?

Definicja legalna Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej zawarta jest w art. 8a ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, zgodnie z którym ASI jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, innym niż specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty albo fundusz inwestycyjny zamknięty. Zgodnie z przepisami ww. ustawy ASI może działać w formie jednej z następujących spółek prawa handlowego: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej albo spółki europejskiej, spółki komandytowej albo spółki komandytowo-akcyjnej, w których jedynym komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna albo spółka europejska. Alternatywne Spółki Inwestycyjne są podmiotami regulowanymi przez KNF.

W zależności od wielkości aktywów pod zarządzaniem, mogą prowadzić działalność na podstawie wpisu do rejestru, jakim jest Rejestr Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi (Rejestr Zarządzających ASI) lub na podstawie zezwolenia. Reasumując, można stwierdzić, że prowadzenie działalności funduszu inwestycyjnego, czyli zbierania aktywów od inwestorów i lokowanie ich w określone aktywa jest działalnością regulowaną i wymaga uzyskania statusu Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej.

ASI to dla inwestorów doskonała alternatywa dla Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych podlegających szczegółowym regulacjom oraz szerokiemu nadzorowi KNF. Alternatywna Spółka Inwestycyjna oferuje przede wszystkim łatwiejsze inwestowanie przy zdecydowanie niższych kosztach operacyjnych oraz w oparciu o uproszczoną strukturę. Do tej pory niedoceniane, zdobywają coraz większe uznanie rynku inwestycyjnym w Polsce.

Alternatywna Spółka Inwestycyjna jest obligatoryjnie zarządzana przez specjalnie w tym celu utworzony podmiot zewnętrzny lub zespół operujący wewnątrz struktury organizacyjnej spółki. Wybór sposobu zarządzania, ma nie tylko wpływ na strukturę ASI, ale także na wybór formy, w której funkcjonować będzie ASI.

Alternatywne Spółki Inwestycyjne, zarówno wewnętrznie oraz zewnętrznie zarządzane, stanowią wehikuły inwestycyjne umożliwiające sprawne i efektywne powiększanie kapitału inwestorów, także z uwagi na szereg korzyści podatkowych wynikających z tego rodzaju działalności, które polegają na znacznym obniżeniu kosztów działalności inwestycyjnej w stosunku do funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz uproszczonej strukturze organizacyjnej. Dla inwestorów znaczenie ma także szereg preferencji podatkowych, w tym zwolnienie z CIT w zakresie części uzyskanego dochodu.

ASI może lokować swoje środki w szeroki katalog aktywów, jednak zawsze na podstawie obowiązujących w spółce strategii i polityki inwestycyjnej. Oba kluczowe dla Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych dokumenty stanowią więc o profilu inwestycyjnym spółki, jak również umożliwiają ASI realizację strategicznych jej celów. Dlatego bardzo ważne jest prawidłowe przygotowanie tych dokumentów.

Ulga podatkowa dla inwestorów w ASI

Sprzedaż udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcji spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych nie zawsze musi wiązać się z obowiązkiem zapłaty podatku. Co do zasady przy zbyciu praw udziałowych w spółkach kapitałowych, będziemy musieli opodatkować różnicę powstałą pomiędzy ceną sprzedaży a ceną nabycia.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera zwolnienie z podatku od takiej sprzedaży, jeśli zbycia dokonuje Alternatywna Spółka Inwestycyjna pod określonymi warunkami. Oznacza to, że jeśli inwestujesz w spółki kapitałowe, niezależnie od horyzontu inwestycyjnego, lub po prostu nabywasz udziały lub akcje celem ich późniejszej odsprzedaży, dochód ze sprzedaży takich praw może być pozbawiony podatku dochodowego.

Dlaczego warto wybrać naszą obsługę prawną ASI?

Destrier było jedną z pierwszych kancelarii, które rozpoczęły obsługę ZASI i ASI w chwili wejścia w życie przepisów. Dziś obsługujemy parędziesiąt podmiotów typu ASI we wszystkich obszarach ich działalności. Obsługując również Alternatywne Spółki Inwestycyjne zarejestrowane w innych państwach UE, znamy dogłębnie przepisy europejskie w tym zakresie, wspólne dla wszystkich państw członkowskich i praktyczne skutki, które z nich płyną dla polskich ZASI/ASI.

Bazując na bogatych i różnorodnych doświadczeniach oraz fakcie, że Destrier skupia nie tylko specjalistów od prawa i podatków, ale również księgowych, finansistów i specjalistów od wycen aktywów, mogliśmy uruchomić ofertę w formule one stop shop dla ZASI i ASI.

Oferta ta obejmuje wszystkie wymogi prawne działalności ASI w tym tworzenie, przekształcanie, łączenie ZASI/ASI, bieżącą obsługę prawną, obsługę księgową, sprawozdawczość (w tym sprawozdania okresowe do KNF), compliance, wyceny portfela, AML czy reprezentowanie Klientów we wszystkich postępowaniach w tym przed Urzędem KNF.

Destrier dysponuje interpretacją podatkową, z której wynika, że świadczone na rzecz ZASI/ASI usługi są zwolnione z podatku od towarów i usług

Jeśli planujesz założenie ZASI/ASI lub chcesz być spokojny o kompleksową obsługę Twojego ZASI/ASI przez jeden profesjonalny podmiot, Destrier to dobry wybór.

Jak wygląda współpraca z kancelarią prawną Destrier w aspekcie ASI?

Naszą ofertę kierujemy do podmiotów działających jako Alternatywne Spółki Inwestycyjne i aktywnie prowadzących działalność inwestycyjną, ZASI wpisanych do rejestru zarządzających przez KNF lub działających na podstawie zezwolenia, jak również do inwestorów planujących podjęcie takiej działalności. Nasza oferta skonstruowana jest w formule one-stop shop, a więc zakłada kompleksową i pełną obsługę oraz wsparcie we wszystkich aspektach działalności ASI oraz ZASI w tym bieżąca obsługa prawna, obsługa prawna transakcyjna inwestycji Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych, obsługę księgową, sprawozdawczość (w tym sprawozdania okresowe do KNF), compliance, wyceny portfela, AML czy reprezentowanie Klientów we wszystkich postępowaniach w tym przed Urzędem KNF.

W szczególności wspieramy naszych Klientów w następującym zakresie:

 1. Przeprowadzenie postępowania w przedmiocie wpisu spółki do rejestru zarządzających ASI prowadzonego przez KNF lub postępowania z wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności przez ZASI, kontakt z KNF, przygotowanie stosownej i indywidualnie dostosowanej do potrzeb inwestorów dokumentacji korporacyjnej spółki oraz jej procedur wewnętrznych, tj. przygotowanie:
  • umowy/statutu spółki (ZASI i ASI),
  • polityki i strategii inwestycyjnej ASI,
  • procedur i polityk wewnętrznych (zgodnych z wymaganiami regulacji AML oraz RODO),
  • regulaminów organów spółek, w tym komitetów inwestycyjnych,
  • regulaminów umorzeń oraz innych mechanizmów wyjść z inwestycji.
 1. Stała obsługa prawna, zarówno w zakresie przygotowywania inwestycji, dokumentacji transakcyjnej (due diligence, term sheet, umowa inwestycyjna, umowa wspólników/akcjonariuszy) oraz wsparcia podczas negocjacji, jak również w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej spółek ASI i ZASI, w tym także kontraktowe określenie relacji łączących ASI oraz ZASI.
 2. Wsparcie w prawidłowej realizacji obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych ASI i ZASI wobec KNF, w tym także prawidłowa realizacja sprawozdawczości finansowej, dostosowanej do wymogów merytorycznych oraz formalno-technicznych określonych przez KNF, w tym składanie rocznego sprawozdania DATMAN oraz DATAIF we właściwym schemacie xml.
 3. Kompleksowo stała obsługa księgowa w tym usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczenia podatkowe, prowadzenie właściwych rejestrów i zestawień, przygotowywanie plików importu przelewów.
 4. Pełna obsługa kadrowo-płacowa z uwzględnieniem rozliczeń podatkowych i ZUS oraz przygotowywanie plików importu przelewów płacowych.
 5. Przygotowywanie sprawozdań finansowych we właściwym dla Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych schemacie xml.
 6. Przygotowanie planów kont oraz polityk rachunkowości odpowiadających przepisom i potrzebom rachunkowości zarządczej.
 7. Dokonywanie okresowych wycen aktywów.
 8. Kompleksowa obsługa ASI oraz ZASI, korzystających z pomocy publiczne, szczególnie w obszarach regulacyjnych PFR, NCBR, PARP.
 9. Doradztwo w sprawach podatkowych.
 10. Prowadzenie okresowych szkoleń dotyczących obszaru regulacyjnego oraz inwestycyjnego ASI/ZASI.
 11. Przygotowanie kompleksowych raportów z badań badań Legal Due Diligence oraz Financial Due Diligence.
 12. Doradztwo w zakresie compliance w tym regulacji AML z uwzględnieniem przygotowania obowiązkowych procedur AML oraz obowiązkowych szkoleń okresowych.

Proces rejestracji ZASI

Ustawa o funduszach inwestycyjnych oraz zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi dopuszcza możliwość prowadzenia działalności przez zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną bez konieczności uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego wyłącznie na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI.

Uzyskanie wpisu do tego rejestru, co pozwala prowadzić działalność regulowaną oraz korzystać ze zwolnienia podatkowe, jest szybsze i prostsze niż uzyskanie zezwolenia, a umożliwia prowadzenie działalności inwestycyjnej, o ile łączna kwota aktywów pod zarządzaniem nie przekracza określonych w ustawach pułapów. Tzw. Alternatywne Spółki Inwestycyjne rejestrowe są poddane tylko części wymogów ustawy, a zakres nadzoru KNF jest mniejszy niż w przypadku podmiotów działających na podstawie zezwolenia.

Należy przy tym pamiętać, że podmiot ubiegający się o wpis do Rejestru musi spełnić kryteria wynikające z ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Po pierwsze wartość aktywów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych alternatywnych spółek inwestycyjnych, którymi zamierza zarządzać lub zarządza zarządzający ASI, nie może przekraczać ustawowych limitów. Dodatkowo zgodnie z brzmieniem Ustawy podmiot ubiegający się o wpis do Rejestru musi działać w określonej w ustawie formie, a więc:

  • spółki kapitałowej będącej Alternatywną Spółką Inwestycyjną, prowadzącą działalność jako wewnętrznie zarządzający ASI;
  • spółki kapitałowej będącej komplementariuszem Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej, prowadzącej działalność jako zewnętrznie zarządzający ASI.

Warto wspomnieć, że ZASI prowadząca działalność jako zewnętrznie zarządzająca ASI, może zarządzać więcej niż jedną Alternatywną Spółką Inwestycyjną, przy czym na etapie wnioskowania o wpis do Rejestru ZASI musi wskazać przynajmniej jedną ASI, która planuje zarządzać

Postępowanie o wpis do Rejestru inicjowane jest poprzez złożenie wniosku do KNF, którego załączniki stanowią:

  • umowa/statut spółki
  • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS wnioskodawcy (w przypadku zewnętrznie zarządzającego ASI)
  • odpis informacji z Krajowego Rejestru Karnego osób zasiadających w organach zarządzającego ASI i innych osób, które odpowiadają za prowadzoną przez ZASI działalność lub nią kierują,
  • Opis Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej, którą ZASI zamierza zarządzać (dla każdej ASI oddzielnie)
  • Opis polityki inwestycyjnej Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej (dla każdej ASI oddzielnie)
  • Opis strategii inwestycyjnej Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej (dla każdej ASI oddzielnie)
  • Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Wniosek o rejestrację zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną może być złożony do KNF, zarówno w drodze tradycyjnej (w wersji papierowej przesłanej pocztą lub złożonej osobiście urzędzie KNF), ale także elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP. Ma to istotne znaczenie, bowiem szczególnie w dobie pandemii, dokumentacja złożona w formie elektronicznej daje szanse na sprawniejsze przetworzenie przez urząd KNF. Warto wskazać, że załączone do wniosku składanego w ten sposób dokumenty muszą być poświadczone za zgodność przez radcę prawnego/adwokata. Również z tego powodu warto rozważyć zaangażowanie do procesu rejestracji zarządzającego ASI profesjonalny podmiot.

Skontaktuj się z nami

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie