Portal o Alternatywnych Spółkach Inwestycyjnych

Księgowość ASI

Księgowość ASI jest ważnym elementem prawidłowego zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną nie tylko ze względu na spełnienie wymogów prawnych, ale także regulacyjnych i compliance oraz biznesowych.

ASI w zakresie rachunkowości i raportowania zobowiązane jest przestrzegać szeregu aktów prawnych takich jak: ustawa o rachunkowości, Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie okresowych sprawozdań i informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej zarządzających ASI dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego, ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010, rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r.
uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru.

Właściwa księgowość ASI obejmuje w szczególności:

  • dodatkową, specyficzną sprawozdawczość na gruncie ustawy o rachunkowości w odpowiednim schemacie XSD (sprawozdanie finansowe ASI)
  • sprawozdanie okresowe ASI do KNF czyli raport DATMAN i DATAIF w formacie XML składany przez system ESPI
  • raportowanie kwartalne i roczne do Rzecznika Finansowego
  • wycenę aktywów netto ASI, w tym może również zachodzić potrzeba wyceny jednostek uczestnictwa w ASI
  • właściwą prezentację i kwantyfikację danych dla inwestorów ASI
  • poddanie sprawozdania finansowego ASI i ZASI badaniu przez biegłego rewidenta

Prawidłowa księgowość ASI wymaga również odpowiednich kompetencji w zakresie podatków, w tym w zakresie rozpoznawania przychodów i kosztów, właściwej kwalifikacji w sferze podatku VAT, właściwego sposobu stosowania zwolnień podatkowych i innych zagadnień – często doprecyzowanych wydanymi interpretacjami indywidualnymi i opiniami zabezpieczającymi. Warto pamiętać, że w formie ASI działają w ogromnej większości fundusze venture capital. Działalność funduszy venture capital, w zakresie w jakim stanowi zbieranie aktywów od wielu inwestorów, w celu lokowania ich zgodnie z określoną (formalnie lub nieformalnie) polityką inwestycyjną, jest bowiem działalnością regulowaną wymagającą co najmniej wpisu do rejestru zarządzających ASI prowadzonego przez urząd KNF.

Destrier to unikatowy na rynku zespół radców prawnych, biegłych rewidentów, księgowych i doradców podatkowych zapewniający pełną obsługę regulacyjną (w tym księgową i podatkową) oraz transakcyjną ASI na zasadzie one stop shop.

Obsługujemy fundusze venture capital w pełnym zakresie, a także ich spółki portfelowe w tym w zakresie księgowości i controllingu.

Destrier ma obszerne doświadczenie we wszystkich programach wsparcia funduszy venture capital ze środków publicznych w tym NCBR BRIdge Alfa, PFR Starter, PFR Otwarte Innowacje, BGK.

Formularz kontaktowy