Portal o Alternatywnych Spółkach Inwestycyjnych

Portal o Alternatywnych Spółkach Inwestycyjnych

OBOWIĄZEK RAPORTOWANIA ASI DO KNF 

Ze swoich działań ASI musi składać raport KNF. Każda ASI ma na to czas do końca stycznia roku kolejnego, nadchodzącego po tym, w którym była prowadzona działalność. Co istotne, raportowanie ASI jest obowiązkowe również wówczas, gdy w roku, za który należy się rozliczyć, nie była prowadzona działalność i przychód jest zerowy. Do KNF zawsze musi wpłynąć raport: nawet zerowy.

Więcej

Raport KNF ASI – czy trzeba go składać?

Ze swoich działań ASI musi składać raport KNF. Każda ASI ma na to czas do końca stycznia roku kolejnego, nadchodzącego po tym, w którym była prowadzona działalność. Co istotne, raportowanie ASI jest obowiązkowe również wówczas, gdy w roku, za który należy się rozliczyć, nie była prowadzona działalność i przychód jest zerowy. Do KNF zawsze musi wpłynąć raport: nawet zerowy.

Więcej

Jak działa ASI?

Przedmiot działalności ASI: “wyłącznym przedmiotem działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną”.

Więcej

FIRMA ASI

Ustalenie firmy ASI wymaga uwzględnienia zarówno przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej jako „ustawa o funduszach”), jak i właściwych przepisów dotyczących formy prawnej, w ramach której ASI będzie prowadzić swoją działalność.

Więcej

Czy ASI jest AFI?

Alternatywna spółka inwestycyjna, czyli w skrócie ASI, to jedna z form alternatywnego funduszu inwestycyjnego, działająca w Polsce od 2016 roku. Ta forma (umożliwiająca zbiorowe inwestycje z korzyściami podatkowymi) możliwa była do powołania na podstawie zmiany ustawy o funduszach inwestycyjnych. Odpowiedź na to, czy ASI jest AFI, brzmi więc: tak. 

Więcej

Jak założyć spółkę inwestycyjną?

ASI, czyli Alternatywna Spółka Inwestycyjna to fundusz inwestycyjny, jednak inny niż powszechnie znane fundusze inwestycyjne otwarte i zamknięte. Alternatywna Spółka Inwestycyjna bywa nazywana również zamiennie Alternatywnym Funduszem Inwestycyjnym (AFI) i jest określana przez ustawę jako instytucja wspólnego inwestowania. Przedmiotem działalności ASI jest zbieranie aktywów od różnych inwestorów, a następnie takie ich lokowanie, by było zgodne z interesem tych inwestorów.

Więcej