Portal o Alternatywnych Spółkach Inwestycyjnych

Obowiązek raportowania ASI do KNF

Zgodnie z art. 110 Rozporządzenia 231/2013 Zarządzający ASI (ZASI) zobowiązani są do cyklicznego przekazywania sprawozdań do Komisji Nadzoru Finansowego. Sprawozdania składa się w cyklach rocznych — sprawozdania za rok bieżący składa się do 31 stycznia kolejnego roku.

Sprawozdanie wraz z danymi analitycznymi składa się w formacie XML za pośrednictwem systemu Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W sprawozdaniu przekazywanym KNF ZASI uwzględnia następujące informacje na temat:

  • głównych instrumentów, którymi obraca, obejmujące zestawienie instrumentów finansowych i pozostałych aktywów, w tym strategii inwestycyjnych ASI oraz stopnia koncentracji jego inwestycji pod względem geograficznym i sektorowym;
  • rynków, których jest uczestnikiem lub na których dokonuje czynnych transakcji; informacje na temat dywersyfikacji portfela ASI, uwzględniając, ale nie ograniczając się do najważniejszych ekspozycji i koncentracji.

Ważne! Informacje analityczne przekazywane w sprawozdaniu dotycząca działalności ZASI oraz każdego ASI zarządzanego przez ZASI. Niezależnie od tego, czy faktycznie prowadzi jakąkolwiek działalność inwestycyjną lub operacyjną.

Raportowanie odbywa się za pośrednictwem plików w formacie XML, zawierającego dane na temat zarządzającego ASI (DATMAN) oraz odrębnie plików XML zawierających informacje na temat każdej zarządzanej ASI (DATAIF). Powyższe dotyczy również wewnętrznie zarządzających ASI, którzy przekazują plik DATMAN zawierający informacje o ZASI oraz plik DATAIF zawierający informacje o sobie jako ASI.
Raporty w formacie XML przekazuje się do KNF poprzez wgranie tych plików do systemu ESPI, a następnie przekazanie takiego raportu ESPI uzupełnionego o załączniki. Przekazane pliki podlegają walidacji w systemie informatycznym UKNF do przyjmowania sprawozdań okresowych ZASI.