Portal o Alternatywnych Spółkach Inwestycyjnych

Portal o Alternatywnych Spółkach Inwestycyjnych

Czy ASI jest AFI?

Alternatywna spółka inwestycyjna, czyli w skrócie ASI, to jedna z form alternatywnego funduszu inwestycyjnego, działająca w Polsce od 2016 roku. Ta forma (umożliwiająca zbiorowe inwestycje z korzyściami podatkowymi) możliwa była do powołania na podstawie zmiany ustawy o funduszach inwestycyjnych. Odpowiedź na to, czy ASI jest AFI, brzmi więc: tak. 

Więcej

Jak założyć spółkę inwestycyjną?

ASI, czyli Alternatywna Spółka Inwestycyjna to fundusz inwestycyjny, jednak inny niż powszechnie znane fundusze inwestycyjne otwarte i zamknięte. Alternatywna Spółka Inwestycyjna bywa nazywana również zamiennie Alternatywnym Funduszem Inwestycyjnym (AFI) i jest określana przez ustawę jako instytucja wspólnego inwestowania. Przedmiotem działalności ASI jest zbieranie aktywów od różnych inwestorów, a następnie takie ich lokowanie, by było zgodne z interesem tych inwestorów.

Więcej

Inwestycje ASI – a konflikt interesów

Zagadnienie konfliktu interesów było już przedmiotem rozważań na gruncie wielu dziedzin prawa krajowego oraz prawa wspólnotowego. Także i działalność inwestycyjna Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych nie jest pozbawiona licznych wątpliwości dotyczących potencjalnych problemów wynikających z kolizji interesów inwestora oraz innych podmiotów zaangażowanych proces transakcji prowadzony przez ASI oraz ZASI.

Więcej

Sprawozdawczość ZASI oraz ASI

Sprawozdawczość ZASI oraz ASI

Spełnienie obowiązku uzyskania wpisu do rejestru zarządzających ASI, nie powoduje, że na ZASI przestają ciążyć pozostałe obowiązki wobec Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. ZASI oraz ASI są bowiem zobligowane do realizacji obowiązków sprawozdawczych wobec KNF, dzięki którym KNF jest w stanie realizować swoje kompetencje nadzorcze. ASI ponadto prowadzić musi sprawozdawczość finansową opartą na specyficznych wymaganiach wprowadzonych przez ustawę o rachunkowości. 

Więcej

Wewnętrznie, a zewnętrznie zarządzający ASI, zezwolenie czy wpis do rejestru

Chcąc prawidłowo prowadzić działalność inwestycyjną w oparciu o kapitał zebrany od wielu inwestorów w formie Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej, już na samym początku inwestorzy lub podmioty chcące inwestować środki za pośrednictwem ASI stają przed dość trudnym wyborem pomiędzy wykorzystaniem struktury zakładającej istnienie podmiotu zewnętrznie zarządzającego ASI lub struktury obejmującej wewnętrzne zarządzanie ASI.

Więcej