Portal o Alternatywnych Spółkach Inwestycyjnych

Firma ASI

Ustalenie firmy ASI wymaga uwzględnienia zarówno przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej jako „ustawa o funduszach”), jak i właściwych przepisów dotyczących formy prawnej, w ramach której ASI będzie prowadzić swoją działalność. Wypada przypomnieć, iż ustawa o funduszach dopuszcza możliwość prowadzenia działalności przez ASI w formie:

  1. spółki kapitałowej, w tym spółki europejskiej,
  2. spółki komandytowej albo spółki komandytowo-akcyjnej, w których jedynym komplementariuszem jest spółka kapitałowa, w tym spółka europejska.

Wobec powyższego, w pierwszej kolejności znaczenia nabiera prawidłowe skonstruowanie firmy spółki, w ramach której ASI będzie prowadzić działalność. W tym kontekście główną rolę pełnią art. 104, 127, 160, 305 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.), uważane za przepisy szczególne w stosunku do przepisów dotyczących firmy, umieszonych w Kodeksie cywilnym.

W zakresie konstrukcji firmy spółki komandytowej, zgodnie z art. 104 k.s.h. należy wskazać, iż powinna ona zawierać nazwisko przynajmniej jednego z komplementariuszy, a także obowiązkowo dodatek wskazujący na formę prawną (w pełnym brzmieniu), jaką jest „spółka komandytowa”. Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firmę spółki komandytowej konstruuje się w ten sposób, że powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) osoby prawnej, z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowa”. Jeżeli spółka ma innych komplementariuszy, w szczególności będących osobami fizycznymi, nie jest wykluczone umieszczenie ich nazwisk w firmie spółki komandytowej. Nie zamieszcza się natomiast nazwiska lub firmy komandytariuszy.

Analiza art. 127 k.s.h. pozwala stwierdzić, że ustawodawca zdecydował się w zbliżony sposób uregulować sformułowanie firmy spółki komandytowo-akcyjnej. Podobnie, obok dodatku wskazującego na przyjętą formę prawną w pełnym brzmieniu („spółka komandytowo-akcyjna”), firma powinna zawierać oznaczenie komplementariusza – nazwisko przynajmniej jednego z nich (w przypadku osób fizycznych) lub pełnej nazwy (w przypadku osób prawnych). Nie zamieszcza się nazwiska lub firmy akcjonariuszy.

Zarówno firma spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i spółki akcyjnej może być obrana dowolnie, przy czym obligatoryjnie powinna zawierać oznaczenie wybranej formy prawnej.

W świetle art. 8c ust. 6 ustawy o funduszach prawo, jak i obowiązek używania w nazwie oznaczenia „alternatywna spółka inwestycyjna” lub skrótu „ASI” dotyczy alternatywnych spółek inwestycyjnych zarządzanych przez zarządzającego ASI uprawnionego do wykonywania tej działalności zgodnie z ustawą, tj. posiadającego zezwolenie KNF na wykonywanie działalności zarządzającego ASI lub wpisanego do rejestru zarządzającego ASI.

Podsumowując przedstawione powyżej informacje, prawidłowo skonstruowana firma alternatywnej spółki inwestycyjnej powinna zawierać zarówno oznaczenie formy prawnej, w ramach której będzie prowadzić swoją działalność, jak i oznaczenie „alternatywna spółka inwestycyjna”.