Portal o Alternatywnych Spółkach Inwestycyjnych

Raport KNF ASI – czy trzeba go składać?

ASI to skrótowa nazwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, która należy do alternatywnego funduszu inwestycyjnego, innego jednak niż określony w art. 3 ust. 4 pkt 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Głównym przedmiotem działalności ASI jest pozyskiwanie aktywów od wielu inwestorów po to, aby lokować je w interesie tych inwestorów, zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. ASI, tak, jak każda inna forma prawna, ma pewne prawa i obowiązki wynikające z rodzaju prowadzonej działalności. Czy ASI jest zobowiązana do składania raportów do Komisji Nadzoru Finansowego?

Prawa i obowiązki ASI

Ustawa precyzyjnie określa, że „wyłącznym przedmiotem działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną”. Oznacza to więc, że wyłącznym przedmiotem działalności ASI jest zbieranie aktywów od inwestorów i lokowanie ich. Jednak możliwe jest również podejmowanie przez spółkę innych rodzajów działalności, jednak muszą one pozostawać w związku z główną działalnością – czyli inwestycyjną.

ASI może być prowadzona w różnych formach prawnych – spółek kapitałowych, komandytowych lub komandytowo-akcyjnych.

Ze swoich działań ASI musi składać raport KNF. Każda ASI ma na to czas do końca stycznia roku kolejnego, nadchodzącego po tym, w którym była prowadzona działalność. Co istotne, raportowanie ASI jest obowiązkowe również wówczas, gdy w roku, za który należy się rozliczyć, nie była prowadzona działalność i przychód jest zerowy. Do KNF zawsze musi wpłynąć raport: nawet zerowy.

Co zawiera raport?

Raport musi być złożony w formie ustrukturyzowanego pliku XML przekazywanego do systemu ESPI. Powinien on być analitycznym sprawozdaniem zawierającym informacje dotyczące głównych instrumentów, którymi obraca spółka, oraz najważniejszych ekspozycji i koncentracji, aby umożliwić właściwym organom skuteczne monitorowanie ryzyka systemowego.

Nazwa pliku powinna spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uzupełnienia obowiązków informacyjnych zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Informacje zawarte w dokumencie powinny opisywać portfel inwestycyjny ASI. Powinny między innymi określić geograficzną strukturę lokat, łączną wartość aktywów lokowanych na 5 głównych rynkach oraz w 5 głównych kategoriach lokat. W przypadku spółek inwestujących w aktywa w walucie obcej również należy uwzględnić kurs wymiany stosowany przy przeliczaniu wartości portfela.

Kluczowe dla poprawności przekazania sprawozdań jest prawidłowe określenie okresu sprawozdawczego, za który przesyłane są pliki.

Warto do tego zadania wyznaczyć kompetentny podmiot, doskonale zorientowany w niuansach prawnych. Pozwoli to zaoszczędzić czas i nerwy.