Portal o Alternatywnych Spółkach Inwestycyjnych

Jak działa ASI?

ASI, czyli alternatywna spółka inwestycyjna, to alternatywny fundusz inwestycyjny – jednak inny niż określony w art. 3 ust.4 pkt 2 ustawy. Chodzi o ustawę o funduszach inwestycyjnych oraz zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. 

Alternatywny Fundusz Inwestycyjny według ustawy

Według wspomnianej ustawy, alternatywny fundusz inwestycyjny (skrótowo zwany AFI) jest instytucją wspólnego inwestowania. Przedmiotem jej działalności jest pozyskiwanie aktywów od różnych inwestorów, a następnie lokowanie ich w zgodzie z określoną polityką inwestycyjną, w interesie tych inwestorów. Owo inwestowanie jest określone poprzez politykę inwestycyjną. Dotyczy to oczywiście również ASI – która, w myśl rozumienia ustawy, jest AFI.

Przedmiot działalności ASI

Zakres działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej dokładnie określa art. 8a ust. 3, który brzmi:

“wyłącznym przedmiotem działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną”.

W praktyce oznacza to, że głównym przedmiotem działalności takiej spółki jest zbieranie aktywów od inwestorów w celu dalszego ich lokowania.

Od tej reguły istnieje wyjątek – a w zasadzie kilka, które są ściśle określone w Ustawie. W praktyce oznacza to mniej więcej tyle, że alternatywna spółka inwestycyjna może podejmować dodatkowe działania, które nie wchodzą ściśle w zakres działalności inwestycyjnej, ale są one również określone w przepisach szczególnych.

Te działania muszą mieć jednak związek z głównym profilem działalności spółki, czyli z inwestowaniem.

KNF | Zarządzający alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (ZASI) – Pytania i odpowiedzi