Portal o Alternatywnych Spółkach Inwestycyjnych

Przesłanki wykreślenia z rejestru zarządzających ASI oraz wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności Zarządzającego ASI

Działalność Zarządzającego ASI (zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie) może być wykonywana na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI bądź na podstawie uzyskania zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego.

To, która postawa na prowadzenie działalności Zarządzającego ASI będzie wymagana, zależy od wartości aktywów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych ASI, którymi zarządza Zarządzający ASI.

Działalność Zarządzającego ASI może być wykonywana na podstawie wpisu do rejestru, jeżeli:

 • łączna wartość aktywów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych ASI nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 100 000 000 euro,
 • a w przypadku gdy Zarządzający ASI zarządza wyłącznie spółkami, które nie stosują dźwigni finansowej AFI i w których prawa uczestnictwa mogą być odkupione po co najmniej 5 latach od momentu ich nabycia – równowartości kwoty 500 000 000 euro.

Jeżeli powyższe limity miałyby zostać przekroczone, oznacza to powstanie obowiązku złożenia do KNF wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności zarządzającego ASI.

Warto zaznaczyć, iż z powyższym podziałem na rejestrowanych Zarządzających ASI oraz Zarządzających ASI na podstawie zezwolenie wiążą się istotne różnice w zakresie nadzoru i obowiązków nałożonych na tych zarządzających.

Powyższe wymagania znajdują również odzwierciedlenie w przesłankach wykreślenia z rejestru Zarządzających ASI, jak również wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności Zarządzającego ASI.

KNF wykreśla Zarządzającego ASI z rejestru zarządzających ASI, jeżeli:

 1. została wydana ostateczna decyzja administracyjna o wykreśleniu Zarządzającego ASI z rejestru zarządzających ASI z powodu przekroczenia limitów łącznej wartości zarządzanych aktywów wchodzących w skład portfeli zarządzanych ASI, uprawniających do wykonywania działalności na podstawie wpisu do rejestru, a Zarządzający ASI nie złożył w terminie wniosku o udzielenie zezwolenia w celu kontynuowania wykonywania działalności Zarządzającego ASI;
 2. Zarządzający ASI postanowił o zwiększeniu skali wykonywania działalności i w tym celu uzyskał zezwolenie KNF na wykonywanie działalności przez Zarządzającego ASI.

Pozostałe przesłanki wykreślenia z rejestru są następujące:

 1. doszło do ogłoszenia upadłości Zarządzającego ASI;
 2. została otwarta likwidacja Zarządzającego ASI;
 3. Zarządzający ASI nie wykonywał działalności zarządzania ASI przez okres kolejnych 12 miesięcy;
 4. Zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI narusza przepisy prawa lub uzyskał wpis do rejestru zarządzających ASI na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów zaświadczających nieprawdę;
 5. Zarządzający ASI, który nie zarządza żadną ASI, złoży wniosek o wykreślenie go z rejestru przed upływem 12 miesięcy od zaprzestania wykonywania działalności zarządzającego ASI.

Zezwolenie na wykonywanie działalności przez Zarządzającego ASI wygasa:

 • gdy Zarządzający ASI przez 12 miesięcy od dnia wydania zezwolenia nie rozpocznie zarządzania ASI lub unijnym AFI;
 • gdy Zarządzający ASI przez okres co najmniej 6 miesięcy nie prowadził działalności objętej tym zezwoleniem;
 • gdy wartość kapitałów własnych Zarządzającego ASI spadnie poniżej progu określonego przez przepisy Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, a Zarządzający ASI nie uzupełni kapitałów własnych do odpowiedniego poziomu w ciągu 3 miesięcy.
 • z chwilą ogłoszenia upadłości Zarządzającego ASI lub otwarcia jego likwidacji;

Dodatkowo KNF może cofnąć zezwolenie na wykonywanie działalności Zarządzającego ASI jako sankcję administracyjną.

Wystąpienie którejkolwiek z powyższych przesłanek oznacza konieczność zaprzestania działalności polegającej na zarządzaniu ASI.