Portal o Alternatywnych Spółkach Inwestycyjnych

Sprawozdawczość ZASI oraz ASI

Spełnienie obowiązku uzyskania wpisu do rejestru zarządzających ASI, nie powoduje, że na ZASI przestają ciążyć pozostałe obowiązki wobec Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. ZASI oraz ASI są bowiem zobligowane do realizacji obowiązków sprawozdawczych wobec KNF, dzięki którym KNF jest w stanie realizować swoje kompetencje nadzorcze. ASI ponadto prowadzić musi sprawozdawczość finansową opartą na specyficznych wymaganiach wprowadzonych przez ustawę o rachunkowości. 

Zgodnie z art. 222c ust. 1 ustawy o Funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zarządzający ASI sporządzają i przekazują Komisji, z uwzględnieniem art. 110 Rozporządzenia 231/2013, okresowe sprawozdania dotyczące: (i) działalności inwestycyjnej wykonywanej w imieniu zarządzanych alternatywnych spółek inwestycyjnych, (ii) płynności i zarządzania ryzykiem zarządzanych alternatywnych spółek inwestycyjnych – w odniesieniu do każdej alternatywnej spółki inwestycyjnej, (iii) stosowania dźwigni finansowej AFI w zarządzanych alternatywnych spółkach inwestycyjnych, które stosują dźwignię finansową AFI – w odniesieniu do każdej alternatywnej spółki inwestycyjnej

Wykonanie powołanych wyżej obowiązków sprawozdawczych powinno nastąpić przy uwzględnieniu z Art. 110 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) NR 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru, które wprowadza katalog zamknięty informacji, które powinny znaleźć się w sprawozdaniach.

Zgodnie z Rozporządzeniem, do podstawowej formy realizacji obowiązków sprawozdawczych należy przekazywanie KNF sprawozdań z działalności inwestycyjnej ASI zgodnie ze wzorem formularza sprawozdawczego przedstawionym w załączniku IV do unijnego rozporządzenia – raz do roku, w terminie jednego miesiąca od zakończenia okresu tj. do końca stycznia.

Pliki przekazywane są poprzez system ESPI, walidacja bardzo często ujawnia niestety błędy wynikające z niedokładności w przygotowaniu plików zgodnie z wymaganiami KNF, istotna jest, wobec tego dbałość o przysłowiowy każdy przecinek lub odpowiednio postawioną kropkę.

Reasumując, zakres wykonywania obowiązków informacyjnych dotyczących ASI oraz ZASI prowadzących działalność w oparciu o wpis do rejestru jest dość szeroki i wymaga specjalistycznej wiedzy wobec czego może przysporzyć wielu trudności. Nawet pomimo Ustawowych udogodnień dla tego rodzaju podmiotów pozostaje istotnym elementem ich działalności, o którym należy stale pamiętać.