Czy alternatywna spółka inwestycyjna jest podatnikiem podatku VAT? 

Co jest przedmiotem działalności ASI?

Wyłącznym przedmiotem działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. W ramach czynności inwestycyjnych ASI mogą nabywać aktywa różnego rodzaju, między innymi, tradycyjne – takie jak akcje spółek publicznych lub nienotowanych, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz inne jak metale szlachetne, nieruchomości, prawa własności intelektualnej i tym podobne.  

 Kto jest podatnikiem VAT?

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od towarów i usług podatnikami podatku VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają, między innymi, odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z uwagi na bardzo szerokie wykładnie dostawy towarów oraz świadczenia usług należy przyjąć, że każda sprzedaż wyżej wskazanych aktywów może stanowić odpłatną dostawę towaru lub świadczenie usługi. 

 Czy działalność ASI podlega podatkowi VAT

W związku z powyższym powstaje pytanie, czy czynności inwestycyjne alternatywnej spółki inwestycyjnej mogą stanowić odpłatną dostawę towarów lub odpłatne świadczenie usług, które należy opodatkować podatkiem od towarów i usług. 

 Zwolnienie z podatku VAT

Ustawa o podatku towarów i usług posiada dwa rodzaje zwolnień z obowiązku zapłaty tego podatku:

  • zwolnienia przedmiotowe
  • zwolnienia podmiotowe,

Niektóre ze zwolnień mają charakter podmiotowo-przedmiotowy. W przypadku przekroczenia wartości zwolnienia podmiotowego z VAT tj. wartości sprzedaży 200’000.00 złotych ASI potencjalnie musiałoby dokonać rejestracji jako czynny podatnik VAT. Natomiast z uwagi na zakres inwestycyjny ASI, większość czynności inwestycyjnych będzie podlegać pod zwolnienie przedmiotowe z VAT i tak np.: usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie, a także usługi, w tym także usługi pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w: spółkach oraz innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają one osobowość prawną, będą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego. W konsekwencji sprzedaż akcji, udziałów, certyfikatów inwestycyjnych i pozostałych instrumentów finansowych będzie korzystała ze zwolnienia przedmiotowego VAT.  

Co natomiast jeśli ASI zamierza dokonać inwestycji w metale szlachetne?

W takim przypadku zwolnienie przedmiotowe z podatku VAT nie obejmuje złota w postaci nieobrobionej, m. in. granulat złota czy złota biżuteria. Te przypadki, podobnie jak srebro inwestycyjne, a także inne metale szlachetne, są objęte 23% stawką podatku VAT. Mając na względzie powyższe, jeżeli w ramach realizowanej przez ASI strategii inwestycyjnej alternatywna spółka inwestycyjna będzie nabywała srebro inwestycyjne (nie kontrakty lub inne instrumenty pochodne na srebro) należy przyjąć, że po przekroczeniu (lub od pierwszej sprzedaży) powinna dokonać rejestracji VAT jako podatnik czynny.