Dlaczego warto przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może wiązać się z wieloma pytaniami i wątpliwościami. Czy taka zmiana będzie, aby na pewno korzystna dla przedsiębiorcy? W związku z tym warto wskazać na poniższe zalety działalności w ramach spółki z o.o. oraz na zmiany z jakimi musi się liczyć przedsiębiorca po przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej. 

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wiążę się na początku z wyższymi wymaganiami dotyczącymi rejestracji niż przy jednoosobowej działalności gospodarczej. Podstawową różnicą jest wymóg rejestracji spółki z o.o. w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wniosek do KRS powinien zawierać przede wszystkim projekt aktu założycielskiego spółki (umowa spółki), projekt oświadczenia o przekształceniu, wycenę składników majątku poprzedniej firmy oraz sprawozdanie finansowe. Wniosek ten jest następnie rozpatrywany przez sąd rejestrowy, którego wypełnienie z pomocą doświadczonych doradców nie powinno sprawić żadnych trudności oraz kłopotów. 

Ograniczona odpowiedzialność wspólnika w spółce z o.o.

Jedną z największych korzyści spółek z o.o. jest ograniczona odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem oraz małżonka w sytuacji braku rozdzielności majątkowej. W przypadku spółki z o.o. wspólnik, co do zasady, odpowiada tylko do wysokości wniesionego wkładu. Wartość minimalna kapitału zakładowego sp. z o.o. to 5000 zł. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorca nie musi martwić się o swój prywatny majątek. 

Działanie pod tą samą firmą po przekształceniu w spółkę z o.o.

Po przekształceniu przedsiębiorca nie musi również martwić się o zmianę nazwy pod którą prowadził swoją działalność. Może ona zachować poprzednią nazwę aktualizując ją o nową formę prawną, dodając: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeżeli przedsiębiorca chciałby jednak zmienić w pełni firmę pod którą działa, wówczas spółka przekształcona ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej firmy obok nowej firmy z dodaniem wyrazu „dawniej”, przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia. Dodatkową zaletą dodania formy prawnej w postaci sp. z o.o. do firmy może być większy prestiż oraz renoma, która wiążę się z tą formą prawną w oczach potencjalnych klientów. 

Prawa i obowiązki wynikające poprzedniej działalności

Spółka po przekształceniu z mocy prawa wstąpi w prawa i obowiązki związane z działalnością gospodarczą prowadzoną w poprzedniej formie. W związku z tym spółka z o.o. stanie się stroną wszelkich umów, które były bezpośrednio związane z jednoosobową działalnością gospodarczą. Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zawierania w tym celu aneksów czy też umów cesji. Natomiast wszelkie prawa, czyli m.in. koncesje, pozwolenia, czy licencje również będą przysługiwały przedsiębiorcy po przekształceniu. 

Podejmowanie decyzji w spółce z o.o. 

W odróżnieniu do jednoosobowej działalności gospodarczej w ramach spółki z o.o. działa zgromadzenie wspólników oraz zarząd. W związku z tym samodzielność w podejmowaniu decyzji przedsiębiorcy może zostać ograniczona. Jednak przedsiębiorca po przekształceniu może zostać jedynym wspólnikiem spółki oraz jednym członkiem zarządu. Rozwiązanie to skutkuje zachowaniem pełnej kontroli nad spółką z o.o. Natomiast pozwala także na zaproszenie do współpracy większego grona osób oraz pozbycia się, niektórych administracyjnych obowiązków związanych z prowadzeniem spółki. 

Opodatkowanie spółki z o.o. a jednoosobowej działalności gospodarczej 

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą przedsiębiorca ulega jednorazowemu opodatkowaniu, który wybrał na początku swojej działalności. Warto przy tym wskazać na aktualne plany istotnych zmian w odniesieniu do opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej. Obecnie przedsiębiorcy płacą składkę zdrowotną ryczałtem, czyli składkę na poziomie płacy minimalnej. Po zmianach, których wejście planowane jest na 1 stycznia 2022 roku, przedsiębiorcy będą musieli płacić ją proporcjonalnie do dochodu. Innym dodatkowym obciążeniem jest planowana likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. W związku z powyższym przedsiębiorca może w efekcie zostać objęty drugim progiem podatkowym, tj. 32% oraz dodatkowo 9% składką zdrowotną proporcjonalną do zarobków (nie można zapominać także o tzw. daninie solidarnościowej). W konsekwencji oznacza to, że dochód przedsiębiorcy na końcu może zostać opodatkowany stawką co najmniej 41%. 

Spółka z o.o. w związku z jej odrębną osobowością prawną podlega opodatkowaniu CIT w wysokości 9% albo 19%. Co oznacza, że sam wspólnik sp. z o.o. również osobno podlega opodatkowaniu, co może grozić podwójnym opodatkowaniem. Jest to związane z faktem, że przychód trafi do wspólników, po opodatkowaniu podatkiem CIT, dopiero w postaci wypłaty dywidendy, od którego to przychodu z dywidend pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Istotne jest, że przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej i nie wykazuje w zeznaniu rocznym. Możliwe jest jednak uniknięcie podwójnego opodatkowania przychodu, m.in. poprzez zatrudnienie na umowę o dzieło, czy pełnienie przez wspólnika funkcji członka zarządu.